வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் விலை இன்றைய நிலவரம் 02.08.17)

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் விலை இன்றைய நிலவரம் (02.08.17)

(நெல்) குண்டு

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1496
அதிகபட்ச விலை- ரூ.909

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.909
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1239

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.909
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1254

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4189
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5059

One thought on “வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் விலை இன்றைய நிலவரம் 02.08.17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Person தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!