வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் இன்றைய விலைநிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் இன்றைய விலைநிலவரம்
<22-08-17>

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1069
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1507

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1069
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1269

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1069
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1307

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4469
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5137

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4651
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5039

எள்

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.2739
அதிகபட்ச விலை- ரூ.4657

பாசிபயிறு

அதிகபட்ச விலை- ரூ.4069

மிளகாய்

அதிகபட்ச விலை- ரூ.114.40

www.vandavasi.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!