வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் இன்றைய விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் இன்றைய விலை நிலவரம்

(நெல்) வெ.பொன்னி

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1407
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1699

(நெல்) சூப்பர் பொன்னி

அதிகபட்ச விலை- ரூ.1374

(நெல்) குண்டு

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.879
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1389

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.879
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1366

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.871
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1371

உளுந்து

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.5900
அதிகபட்ச விலை- ரூ.6209

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.5561
அதிகபட்ச விலை- ரூ.6016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat தொடர்புக்கு இங்கே தட்டுங்கள்!