வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (செப்டம்பர் 7) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் (நெல்) குண்டு (ADT 37) குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.869 அதிகபட்ச விலை- ரூ.1519 (நெல்) 0.45 குறைந்தபட்சவிலை-

Read more

வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (செப்டம்பர் 6) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் (நெல்) குண்டு (ADT 37) குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.830 அதிகபட்ச விலை- ரூ.1501 (நெல்) 0.45 குறைந்தபட்சவிலை-

Read more

வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (செப்டம்பர் 5) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் (நெல்) குண்டு (ADT 37) குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1369 அதிகபட்ச விலை- ரூ.1469 (நெல்) 0.45 குறைந்தபட்சவிலை-

Read more

வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (செப்டம்பர் 1) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் (நெல்) குண்டு (ADT 37) குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1190 அதிகபட்ச விலை- ரூ.1549 (நெல்) 0.45 குறைந்தபட்சவிலை-

Read more

வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (ஆகஸ்டு 31) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்   மணிலா குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4566 அதிகபட்ச விலை- ரூ.5001 எள் அதிகபட்ச விலை- ரூ.4366 உளுந்து

Read more

வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (ஆகஸ்டு 30) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் (நெல்) குண்டு (ADT 37) குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.960 அதிகபட்ச விலை- ரூ.1542 (நெல்) 0.45 குறைந்தபட்சவிலை-

Read more

வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (ஆகஸ்டு 29) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் (நெல்) குண்டு (ADT 37) குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.950 அதிகபட்ச விலை- ரூ.1535 (நெல்) 0.45 குறைந்தபட்சவிலை-

Read more

வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (ஆகஸ்டு 28) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் (நெல்) குண்டு (ADT 37) குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.960 அதிகபட்ச விலை- ரூ.1527 (நெல்) 0.45 குறைந்தபட்சவிலை-

Read more

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் விலை நிலவரம் <24-08-17>

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் விலை நிலவரம் (நெல்) குண்டு (ADT 37) குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1010 அதிகபட்ச விலை- ரூ.1529 (நெல்) 0.45 குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1015 அதிகபட்ச

Read more

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் இன்றைய விலைநிலவரம் <22-08-17>

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் இன்றைய விலைநிலவரம் (நெல்) குண்டு (ADT 37) குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1069 அதிகபட்ச விலை- ரூ.1507 (நெல்) 0.45 குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1069 அதிகபட்ச

Read more